Guds kraft mitt ibland oss

Pingst är lite av mystik, men också av längtan. När man talar om pingsten så tänker många på den skira grönskan och våren, skriver Sören Carlsvärd.

Vägledning. Pingstens budskap påminner oss om livskraften som inspirerar och engagerar och sätter livet i rörelse. Denna kraft är den helige Ande, skriver Sören Carlsvärd.

Publicerad

Bibeln: Johannes evangelium 14:25–29

Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Ni hörde att jag sade till er: Jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag. Detta säger jag er innan det sker, för att ni skall tro det när det har skett.

Bibeltexten på pingstdagen är en del av ett längre tal där Jesus vänder sig till lärjungarna och diskuterar med dem om vad som ska hända efter hans död och uppståndelse. Texten är ett testamente med syfte att ge de troende styrka och vägledning och den ger en hälsning inför framtiden, det finns en fortsättning även efter korsdramat och himmelsfärden.

Pingstdagen är den dag då jag vill ta fram den nicenska trosbekännelsen och stämma in i den jublande lovsången som en gång formulerades av kyrkofäderna i Nicea år 325 efter Kristus. Pingst, det är lite av mystik, men också av längtan. När man talar om pingsten så tänker många på den skira grönskan och våren. Pingst är hänryckning när året är som vackrast och vi upplever skaparkraften i naturen som ger liv. Ingenting uppstår av sig själv. Allt är styrt av en vilja, en kraft och ett liv. Pingstens budskap påminner oss om livskraften som inspirerar och engagerar och sätter livet i rörelse. Denna kraft är den helige Ande. Anden är grunden för allt liv. När vi läser i Bibeln om Anden så är det till hjälp för oss att leva ett rikt liv.

Den unga kyrkan valde att lita på kraften i påsken och pingsten. De valde det outsägliga. De valde att lita på att Kristus möter oss genom Guds Ande. Pingsten blir nu påskens landningsbana och innebörden i påsken blir verksam i pingsten. Judarna kallar pingsten för sjuveckorsfesten, shavout. Det är sju veckor som gått sedan påsk. Shavout firas under två dagar till minne av de 10 budorden som Mose fick på berget Sinai av Gud. Shavout är grunden till kristendomens pingst. Grekiskans ord för 50, pentecost, har blivit ordet för pingst. Det är 50 dagar efter den påsk då Jesus uppstod med en kropp som var genomsyrad av ett oförstörbart liv. Vad är det då som kommer fram när påskens innebörd fördjupas? Anden väcker tro på Jesus och proklamerar livets seger över döden. Pingsten får påsken att landa.

Anden väcker tro på Jesus och proklamerar livets seger över döden. Pingsten får påsken att landa.

Sören Carlsvärd, Equmeniapastor Örebro

Tillsammans med julen och påsken är pingsten vår viktigaste kristna högtid. Pingsten handlar också om fred och försoning. När vi förstår varandra, trots att vi är olika, behöver vi inte vara osams längre. Då kan vi börja samtala och bygga tillit. Kristen tro som är genomsyrad av Anden kan bygga förtroende mellan fiender. Låt mig ta ett exempel: 1556 till 1557 reste Sveriges dåvarande ärkebiskop Laurentius Petri till Ryssland för att mäkla fred. Då var det Gustav Vasa och Ivan den förskräcklige som krigade. Ärkebiskopen var en skicklig fredsförhandlare och den 2 april 1557 slöts freden i Novgorod. Vi behöver även fred i vår tid, min bön och tro är att fred kan bli en verklighet i Gaza/Israel, Ukraina och Myanmar, må det bli så med Andens hjälp!

Pingsten är en kristen högtid där vi firar att den helige Ande gavs till apostlarna i Jerusalem. Det hördes ett dån. Tungor av eld fördelade sig över lärjungarna och man började tala andra språk och man förstod varandra. Enligt Bibeln var detta första gången som tungotal förekom, och den dagen döptes nästan 3 000 människor till Kristus. Anden är Jesus här mitt ibland oss. När vi tänker på Jesu liv, så var det ett rikt liv, där det mest oväntade kunde hända. Men det var hela tiden ett liv enligt Guds vilja. Jesus var Gud på jorden, så är det också med den helige Ande. Anden är Guds kraft mitt ibland oss som ska inspirera oss att leva med Gud. Anden kallas också av Jesus för Hjälparen. Lärjungarna var oroliga för att bli lämnade ensamma. Men då säger Jesus till dem att de ska få hjälp att leva. Jesus ska leva med dem i Anden och hjälpa dem. Pingstdagens texter talar också om att leva i kärlek. När vi lever i kärlek lever vi i Anden.

Pingsten påminner oss om Skaparen som ger oss allt liv. Men också om Jesus Kristus som verkar i oss genom den helige Ande och hjälper oss att leva ut hans kärlek. Men det gäller för oss att hålla kontakten med Jesus för att fylla på den kraft och liv som bara Han kan ge oss. Att leva och att vara till är ju inte bara att äta, sova och arbeta. Livet har också inre dimensioner som behöver daglig kontakt med Skaparen själv. Det livet lever vi med Jesus Kristus som sänder oss Hjälparen, den helige Ande.

Powered by Labrador CMS