Hemmets Vän 1 månad gratis

UR VECKANS NUMMER

LEDARE

DEBATT

STANLEY SJÖBERGS ANGELÄGET

KOMMENTAREN


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Månadskonto - ett bekvämare sätt att prenumerera

Med Månadskonto blir det enklare och bekvämare att prenumerera på Hemmets Vän. Du behöver inte längre tänka på räkningar som ska betalas. Med Månadskonto sker betalningen helt automatiskt från ditt bankkonto den 28:e varje månad.

Läs igenom villkoren nedanför. Sedan kan du ladda hem medgivandeblanketten och fylla i. Posta sedan blanketten till oss. Portot är redan betalt.

Vill du fråga om något är du välkommen att kontakta oss, tel: 019-16 54 00, e-post: prenumeration@hemmetsvan.se.


Villkor Hemmets Vän Månadskonto

Medgivande till betalning via Autogiro

Jag, nedan benämnd betalaren, medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto på begäran av Hemmets Vän/Litzon Press Förlags AB för betalning via Autogiro. Kontoförande bank är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt kontoförande banks regler. Meddelande om uttag får betalaren från kontoförande bank. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto i kontoförande bank eller till konto i annan bank.

Godkännande/information i förväg

Hemmets Vän får begära uttag från betalarens konto på förfallodagen om betalaren senast åtta vardagar före förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt. Är beloppet det samma varje månad meddelas detta ej utan det sker endast vid avvikelser.

Ändring av månadsbelopp

Den till autogiro kopplade prenumeration löper tills vidare. Framtida ändringar av månadsbeloppet via autogiro kommer att annonseras i Hemmets Vän. I och med att jag undertecknar medgivandet för betalning via autogiro godkänner jag att Hemmets Vän från mitt bankkonto gör uttag som motsvarar de månadsbelopp för autogiro som vid var tid annonseras i Hemmets Vän.

Täckning måste finnas på kontot

Betalaren ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning på förfallodagen. Om kontobehållningen inte räcker för betalning på förfallodagen gör Hemmets Vän ytterligare ett uttagsförsök under de kommande vardagarna*, som får omfatta högst en vecka.

Stopp av uttag

Betalaren kan stoppa

– ett enskilt uttag genom att kontakta Hemmets Vän senast två vardagar före förfallodagen,

– alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta banken senast två vardagar före förfallodagen.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse

Medgivandet gäller tills vidare. Om betalaren vill återkalla medgivandet gör betalaren det genom att kontakta kontoförande bank eller Hemmets Vän. Medgivandet upphör senast fem vardagar efter att återkallelsen kommit kontoförande bank eller Hemmets Vän tillhanda.

Rätten för kontoförande bank och Hemmets Vän att avsluta anslutningen till Autogiro

Kontoförande bank och Hemmets Vän har rätt att avsluta anslutningen till Autogiro trettio dagar efter det att kontoförande bank/Hemmets Vän underrättat betalaren härom. Kontoförande bank och Hemmets Vän har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutats.

* Med vardag avses inte söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton.


Ladda ner medgivandeblankett, klicka här (pdf-fil 130 kb). Skriv ut blanketten, fyll i uppgifterna och posta den till oss. Portot är redan betalt.

Betalningen övergår till autogiro när din nuvarande period löper ut. Du får ett brev från oss i god tid före första överföringen. 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies