Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Konfessionella friskolor här för att stanna

Debatt Publicerad: 2022-07-01 00:00

Liberalerna gör nu en helomvändning och vill se ett totalt stopp för alla (!) religiösa friskolor. På deras hemsida kan man läsa följande: ”Liberalernas partistyrelse föreslår att en ny lag införs som helt förhindrar religiösa friskolor från att bedriva undervisning inom ramen för det svenska skolväsendet. Syftet med förbudet är att värna elevernas rätt till frihet och personlig utveckling i en skolmiljö där både undervisningen och övriga delar av verksamheten är allsidig och icke-konfessionell. Ett stopp för etablering av nya eller expandering av befintliga religiösa friskolor ska införas skyndsamt och de befintliga ska avvecklas under ordnade former under nästa mandatperiod.”

För cirka två år sedan ville Januaripartierna införa ett etableringsstopp av konfessionella friskolor. En hel del argument och remissvar från tunga instanser mot etableringsstoppet fördes då fram som nu är värda att återigen tas upp. I Kristna Friskolerådets remissvar till regeringen i frågan betonade man att indelningen av konfessionell respektive icke-konfessionell egentligen är omöjlig, eftersom alla skolor har inslag som bygger på en viss konfession. ”Om begreppen ändå ska användas måste definitionen av konfessionella inslag omfatta inte endast religion, utan också filosofi och livsåskådning, för att överensstämma med den Europarättsliga kontexten.” Kristna Friskolerådet kritiserade också skarpt förslaget om etableringsstopp, eftersom det bryter mot en lång rad internationella konventioner om mänskliga rättigheter och nationella lagar.

Rädda Barnen, en annan remissinstans, pekade på det faktum att många troende barn upplever en utsatthet och diskriminering i den allmänna skolan och skrev: ”Vid utredningens skolbesök uppger elever att de har varit med om kränkande behandling och diskriminering i sin kommunala skola och att de fått en bättre skolsituation vid byte till en skola med konfessionell inriktning. Detta är något som Rädda Barnen känner igen från våra verksamheter: barn och unga som tillhör religiösa minoriteter berättar om upplevelser av utanförskap och diskriminering i den icke-konfessionella skolan.”

Rädda Barnen efterlyste att debatten om eventuella segregerande effekter i högre grad skulle baseras på fakta.

Myndigheten för stöd till trossamfund gav ett skarpt remisssvar: ”Det går heller inte att frångå att direktivens skrivning går väldigt nära till en påverkan av religionsfriheten, inte endast i Sverige utan även med hänvisning till de mänskliga rättigheterna, genom att eftersträva något som skulle kunna vara en sekulär skola. Påpekas bör att ingen skola, i någon form, inte någonstans, kan någonsin presentera en ’objektiv och neutral skolform’. En skola måste ha en utgångspunkt i något och det är detta något som inte kan undvikas genom att hävda att en skola utan religion blir med automatik ’en bra skola’.” Myndigheten sade sig inte ha hittat sådana problem vid konfessionella skolor som motiverar en helt förändrad lagstiftning.

Idéburna Skolors Riksförbund var också kritiska mot etableringsstoppet. Man menade att problem vid någon eller några skolor som kan ha samband med konfessionell inriktning med fördel kan hanteras av Skolinspektionen utifrån gällande lagstiftning. Man sa också att debatten ofta grundade sig på annat än fakta: ”Forskning kring skolor med konfessionell inriktning är mycket begränsad, och många påståenden som cirkulerar grundar sig i känslor och rykten snarare än fakta utifrån skolinspektionens granskningar.”

ISR ser många välfungerande skolor med goda studieresultat och ofta bättre förhållanden när det gäller såväl trygghet och studiero som inflytande och delaktighet än många kommunala skolor. Även när det gäller social segregation förefaller dessa skolor inte sällan uppnå en socialt blandad elevgrupp.

”Man ville också ha en likvärdig skola, där olika idéer blomstrar och inte ha en likformig skola.”

Vidare kan nämnas att Barnombudsmannen motsatte sig etableringsstoppet, Judiska Centralrådet uttryckte en stark oro för att judiska skolor skulle kunna fortsätta och Romersk-katolska kyrkan drog paralleller till 1930-talets Tyskland då myndigheterna upplöste de katolska skolorna. Även Svenska kyrkan, Svenska kyrkans unga och andra tunga remissinstanser var starkt kritiska till regeringens förslag.

Man ställer sig frågan: Varför kommer Liberalerna med förslaget om ett totalstopp just nu? Man undrar om det kan ha att göra med deras opinionsläge inför det stundande valet i höst?

Josef Sjöberg


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Rösta för demokratin
Låt inte skrämma er!
Det är dyrt att vara svensk
Rättsväsendet under granskande lupp
Man kan inte äta mobiltelefoner
Förlåtelse nyckeln till framtiden
”IG” för liberalt förslag om att förbjuda kristna friskolor
Sjukvården går på knäna
Den kristna tron handlar om frihet
Framgångsrik integration kräver god kommunikation


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies