Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Ställ om till sammanhållen seniorvård

Debatt Publicerad: 2021-11-04 16:45

Få hade kunnat förutse att vi på olika sätt skulle drabbas av en pandemi som skulle komma att påverka en hel värld. Coronapandemin har framför allt placerat äldresjukvården och äldreomsorgen i blixtbelysning.

Den av regeringen tillsatta Coronakommissionen konstaterade i sin första delrapport hösten 2020 att det var svårt att stoppa smittan på äldreboenden då den allmänna smittspridningen i samhället var stor. Konstitutionsutskottet hävdade i sitt utlåtande att regeringen bar ett tungt ansvar för att testning och smittspårning kom i gång för sent. Förra veckan konstaterade Coronakommissionen i sitt andra delbetänkande att Sveriges hantering av pandemin har präglats av senfärdighet och att de inledande skyddsåtgärderna var otillräckliga för att stoppa eller ens kraftigt begränsa smittspridningen i landet. Detta bidrog inledningsvis till att vi inte kunde skydda våra allra sköraste äldre. Regioner (före detta landstingen) och kommuner fick förhålla sig till otydliga riktlinjer och bristande information från regeringen och Folkhälsomyndigheten. De lämpade över ett stort ansvar för pandemibekämpningen på 21 regioner och 290 kommuner.

Det viktiga vaccinet, som EU upphandlat och distribuerade ut till varje land, rullades ut i december 2020 och då fick alla regioner en prognos på antalet doser som skulle komma de närmsta månaderna. Men till Stockholm levererades exempelvis 80 procent färre vaccindoser än utlovat för en period i början av 2021. Regioner fick arbeta utifrån en kort och osäker planeringshorisont, ständigt redo att anpassa sig för nya oförutsedda händelser.

Nu är en stor del av de äldre tack och lov vaccinerade. I Stockholm har 87 procent av alla över 65 år och 90 procent på särskilda boenden fått två doser. Nu ger vi även dos 3 till de grupper som Folkhälsomyndigheten identifierat, det vill säga till äldre som bor på ett särskilt boende, som har hemtjänst, hemsjukvård eller är över 65 år.

Arbetet med att höja beredskapen för kommande kriser av detta slag måste fortgå. Både på nationell, regional och kommunal nivå. De närmaste åren kommer andelen äldre öka, vilket är en utmaning. De som är 80 år och äldre år 2028 beräknas vara 255 000 fler än år 2017, en ökning med 50 procent på 10 år. Det kommer ställa ännu högre krav på kommuner och regioner och den service de är skyldiga att erbjuda.

För att kommuner och regioner ska klara sitt åtagande behövs en omställning till en sammanhållen seniorvård. Ansvaret för vården av den äldre ska tydliggöras så att den enskilde inte riskerar att hamna mellan stolarna hos kommun respektive region. En sammanhållen seniorvård betyder exempelvis att den enskilde kan komma direkt från vård- och omsorgsboendet till en geriatrisk sjukvårdsavdelning utan att behöva passera sjukhusets akutmottagning. En sammanhållen seniorvård kan därtill innebära att läkarinsatserna på äldreboendet kan kompletteras av avancerade sjukvårdteam. Något som många efterfrågat under pandemin. Att kunna ge mer sjukvårdande insatser på våra äldreboenden.

Pandemin har återigen aktualiserat problemen med vem som bör ha ansvaret för äldreomsorgen. Det är tydligt att barriärerna mellan kommun och region måste minimeras och nya samverkansformer för de äldres bästa tas fram. Vi behöver en bättre process kring utskrivning av äldre från sjukhus till eget boende.

Detta är några av de frågor vi nu arbetar med inom Region Stockholm – att dra lärdom av pandemin och göra förbättringar för äldresjukvården i framtiden. Vi har exempelvis låtit forskare titta på patientjournaler för att se om äldre fick de sjukvårdande insatser som de behövde på äldreboenden. Mycket har gjorts bra. Men vi ska ändå ta till oss de förbättringsförslag som kommit.

För oss kristdemokrater har äldreomsorgen alltid varit prioriterad. Vi vill nu dra lärdom av den ännu pågående pandemin och kraftsamla inför framtiden. Ingen äldre eller anhörig ska behöva vara orolig för vilken vård man kan få. I Sverige ska man kunna åldras och vara trygg i vetskapen om att få den hjälp och vård man har rätt till.

Vi kristdemokrater kommer fortsatt lyfta frågor som berör äldre vid förhandlingsborden, i beslutsfattande församlingar och alltid agera för äldres bästa. Man ska kunna lita på äldresjukvården.

Désirée Pethrus (KD), vårdutvecklingsregionråd


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Grundbulten i livet: Var inte rädd
Förankra Sverige i de kristna värdena
Gör Sverige till humanitär stormakt
Den liberala demokratin attackeras
Hoppingivande tecken i mörk tid
Tidens tecken och tecken i tiden
Ensam är inte stark – Sverige bör gå med i Nato
Demokrati livsfarligt för Putin
Hur möter vi människors oro?
Hur neutralt var egentligen Sverige?


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies