Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Vilket Sverige vill vi ha?

Publicerad: 2011-10-13 11:56

Jag tror att du håller med om betydelsen av vårt kristna idéarv. Det är grunden för vår so­ciala trygghet, politiska demo­krati och all seriös kultur. En del kallar det humanism och har glömt vår historiska bak­ grund. Faktum är att Sverige formats av kristna folkrörelser! Man kan också testa våra vär­deringar genom att jämföra vår kultur med de alternativ som finns till kristendomens värde­ ringar. Då blir vi förmodligen överens?!

Knappast någon kan acceptera hinduismens kastväsende och buddismens människosyn som formats av föreställningar om ”karma” och tron på reinkar­nation.

Islams sharialagar skrämmer oss med sina brutala straff för oliktänkande och hur männi­ skor blir dömda när det sker ett moraliskt felsteg.
1900-talets dominerande ideologier, nämligen kommunis­men och nazismen, var försök att utestänga Gud. Det ledde till diktatursystem och maktmiss­bruk. Oliktänkande mördades. Det beräknas att omkring 100 miljoner människor avrättades i de länder där kommunistiska ledare ersatte Gud.
Diktatorn Josef Stalin lät av­ rätta tjugo millioner, Mao Tse Tungs regim dödade 70 miljoner av den egna befolkningen, Adolf Hitler avrättade omkring tio miljoner människor och så­dana tyranner som Ceausescu, Fidel Castro, Kim Jong­Il, Pol Pot, med flera, lät döda ytterligare flera miljoner oliktänkande. Fram för allt skulle kristna och judar förintas.
Inom den kristna historien finns också tragiska exempel på övervåld och maktmiss­ bruk. Det har då varit kungar och kyrkoledare som övergi­ vit Jesus som förebild och Nya testamentets värderingar. För­ ändringen har kommit genom kristna ledare som tagit itu med sådant och upprättat frihet och social trygghet på nytt.

Slaveri har funnits i årtusen­den. Tack vare kristendomen upphörde slaveriet redan un­ der de första århundradena. Slaveriet återkom senare när maktgiriga ledare utnyttjade människor av annan etnisk bakgrund. Tack vare medvetet kristna tänkare togs kampen upp och medverkade till befri­else och upprättelse för alla människors lika värde.
Europa upplever i vår tid en omfattande sekularisering. Kristen tro ifrågasätts, kristna värderingar omprövas och för­ kastas. Samtidigt drabbas vi av moraliskt kaos, ekonomisk oärlighet, kulturell ytlighet och det faktum att många män­ niskor är djupt olyckliga.

I ett globalt perspektiv är det fler människor än någonsin ti­digare i historien som tar ställ­ning för kristendomen. Kristen tro medverkar till bättre lev­nadsvillkor. Kvinnor och män blir jämställda. Kreativitet frigörs när individen bejakas i motsats till diktatursystem som motverkar initiativ och skaparlust. Kristendomen gav oss den lagstiftning som vill rättvisa åt alla och när brott begås, straff som påverkar in­divider att ta lärdom av sina misslyckanden, inte att döma till döden.


Kristendomen gav oss civili­sationens litteratur, konst, mu­sik, arkitektur, vetenskapliga upptäckter och stöd till fortlö­pande forskning. Det judiska folket har tillsammans med kristendomens frontgestalter haft en avgörande betydelse för mänskligheten i den utveckling som vi nu nämner med stolthet.

Det är viktigt att bevara Sve­rige som ett kristet land! Sam­tidigt tillhör det vår tro att in­ bjuda människor med andra värderingar att finnas med i vårt grannskap. Men utplånas kristendomen, då urholkas allt som byggts upp av värde genom vår historia.
Stanley Sjöberg


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)vilket sverige vill vi ha dalle
2011-10-17 04:00
Det är bara att be uthålligt om väckelse i sverige varje dag 365 dagar om året.

Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies